Önümiň görkezilmegi

Biz PPR turbalara laýyk galyp üçin hünärmen öndüriji.Bu görnüşdäki PPR Tee Fipe Fiting ýaly, kompaniýamyzdaky professional tehniki topar tarapyndan döredildi.Logiki gurluş we material ulanylyşy sebäpli önümçilik döwrüni azaldyp, işleýiş prosesini optimizirläp we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp bileris.
  • PPR Tee Turbasyna laýyk galyp
  • PVC tirsek turba laýyk galyp

Has köp önüm

  • c8849a8b
  • f220b056

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Longxin” galyndysy 2019-njy ýylda döredildi we asyl kompaniýa 2006-njy ýylda esaslandyryldy. 15 ýyldan gowrak wagt bäri turba armatura galyplaryny dizaýn etmek we öndürmek bilen meşgullanýarys.Önümçilikde aýratyn tejribämiz barözleşdirilenplastmassa enjamlary.Lagym we drena system ulgamy, agyz suw üpjünçiligi, üçek zeýkeş ulgamy, şol sanda PVC / CPVC / PPR / PP / HDPE / we ş.m.

Kompaniýa habarlary

PVX turbanyň gabat gelýän sowuk ýerlerini aýyryň

PVX turba armaturlaryny öndürmek prosesinde, material temperaturasy sebäpli dörän pes plastifikasiýa gaty pes we sanjym ýeterlik däl, adatça sowuk ýer diýilýär.Aşakda PVC turba armaturlarynda sowuk tegmilleri nädip ýok etmelidigi görkezilýär.Sowuk tegmilleri ýok etmek, sebäp ...

PVX turbalary arassalamagyň üç usuly

Turbanyň haýsy görnüşini uzak wagtlap arassalamalydygyna garamazdan, PVX turbasy hem şeýle.Arassalamagy hemmeler üçin has amatly etmek üçin, ine, hemmeler üçin üç sany arassalaýyş önümi, hemmeler gazanar diýip umyt edýärin.1. Himiki arassalaýyş: PVX turbalary himiki taýdan arassalamak ...

  • Hytaý ýokary hilli plastmassa süýşüriji bilen üpjün ediji